Bog'lanish

Telefon
(+998 71) 253-84-77

Elektron manzil
tosh_vil@adliya.uz

Habarni yuborish
Ishonch telefoni 1008

Янгиликлар

15

Yo’llanma bo’yicha savollar


 

Talabgorning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini aniqlash

T.r

Savollar

Konstitutsiyaning mohiyati va uning asosiy belgilari nimalardan iborat?

2

Xalq hokimiyatchiligi deganda nimani tushunasiz? Xalq hokimiyatchiligining mazmun va mohiyatini batafsil yoritib bering.

3

Referendum nima? Mamlakatimizda referendumni oʻtkazishning huquqiy asoslarini aytib bering.

4

Davlat hokimiyatining boʻlinishi prinsipi deganda nimani tushunasiz? Ushbu prinsipning mazmun va mohiyatiga toʻxtaling.

5

Oʻzbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning toʻla huquqli subyekti ekanligi nimalarda namoyon boʻladi?

6

Jamoatchilik nazorati deganda nimani tushunasiz? Mamlakatimizda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish masalalari xususida fikr yuriting.

7

Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi deganda nimani tushunasiz? Oʻzbekiston Respublikasida Konstitutsiya va qonunlarning ustunligini ta’minlanish masalalariga atroflicha toʻxtaling.

8

Inson va fuqarolarning huquq va burchlari deganda nimani tushunasiz? Inson huquqlari haqida xalqaro hujjatlarni koʻrsating.

9

Ma’muriy-hududiy tuzilish tushunchasi va uning tamoyillarini atroflicha muhokama qiling.

10

Huquqiy madaniyat va huquqiy ong tushunchalarining oʻzaro bogʻliqligini misollar yordamida izohlang.

11

Markaziy va maxalliy davlat organlarini bir biridan farqlang.

12

Davlatning belgilarini muhokama qiling.

13

Huquq normasi tushunchasi, belgilari va xususiyatlarini izohlab bering.

14

Normativ huquqiy hujjatlar tushunchasi va turlarini muhokama qiling.

15

Huquqiy pretsedentni huquqning shakli sifatida muhokama qiling.

16

Huquqning shakllarini sanang va atroflicha muhokama qiling.

17

Huquq shakllari tushunchasini muhokama qiling.

18

Huquqni sharhlash usullari va uning turlarini atroflicha tavsiflab bering.

19

Huquqbuzarlikning asosiy belgilarini muhokama qiling.

20

Hokimiyatning boʻlinishi prinsipi nima?

21

Saylov tizimini tushuntirib bering.

22

Davlat nima, uning asosiy belgilarini  izohlab  bering qiling.

23

Huquqiy ong tushunchasini muhokama qiling. Uning ahamiyatini amaliy misollar yordamida izohlang.

24

Huquqiy tarbiya tushunchasi va uning vositalarini tushuntiring. Uning jamiyat hayotidagi tutgan oʻrnini yoritib bering.

25

Oldi-sotdi shartnomasining taraflarlari kimlar? Ularning huquq va majburiyatlarini  izohlang.

26

Yuridik shaxstushunchasiga ta’rif bering?

27

Qilmishning jinoiyligini istesno qiluvchi holatlarning sanab bering.

28

Jinoyat obyekti deganda nima tushuniladi?

29

Jinoyat deganda nima tushuniladi?

30

Jinoiy jazoning maqsadi nimalardan iborat?

31

Jazo tizimida qanday qoʻshimcha jazolar mavjud?

32

Jarima jazosini tushuntirib bering.

33

Parlament nazorati nima?

34

Saylov nima?

35

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi qachon boʻlib oʻtadi?

36

Oʻzbekiston Respublikasida saylovlar qaysi prinsiplar asosida oʻtkaziladi?

37

Yashirin ovoz berish nimani anglatadi?

38

Siyosiy partiya nima?

39

Normativ-huquqiy hujjat nima?

40

“Aybsizlik prezumpsiyasi” tushunchasini amaliy misollar yordamida yoritib bering.

41

Oʻzbekistonda davlat organlari tizimida sud hokimiyati qanday ahamiyatga ega?

42

Qonunchilik tashabbusi huquqiga ega subyektlarni sanab bering.

43

Korrupsiya deganda nimani tushunasiz?

44

Oʻzbekiston Respublikasida taʼlim turlarini sanab oʻting. 

45

Huquqiy nigilizm va huquqiy idealizm tushunchalarini yoriting va ularni atroflicha muhokama qilib, farqli jihatlarini koʻrsating.

46

Oʻzbekiston Respublikasida bugungi kunda nechta siyosiy partiya faoliyat olib bormoqda?

47

Oʻzbekiston xalqi nomidan kimlar ish olib boradi?

48

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti kim tomonidan saylanadi?

49

Murojaatlarning shakllari hamda turlarini aytib bering.

50

Aqli rasolik va aqli norasolik deganda nimani tushunasiz?

51

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining shakllantirish tartibini Konstitutsiya va qonunchilik asosida yoritib bering.

52

Ma’muriy organ tushunchasi haqida ma’lumot bering?

53

Konstitutsiyaning prinsiplarini tahlil qiling.

54

Yashash joyini erkin tanlash huquqi deganda nimani tushunasiz?

55

“Vijdon erkinligi” tushunchasining mazmun-mohiyati nimada?

56

Muomala layoqati haqida tushunchangizni bayon eting

57

Fuqarolarning siyosiy huquqlari izohlab bering.

58

Oʻzbekiston Respublikasi sud tizimini tushuntirib bering.

59

Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi tuzilishini tushuntiring.

60

Davlat va xalq munosabatlarini konstitutsiyaviy asoslarini yoriting.

61

Davlat hokimiyati vakolatlari boʻlinishi prinsipini tushuntiring.

62

Davlat suvereniteti deganda nimani tushunasiz?

63

Shaxsning huquqiy maqomi tushunchasini yoritib bering.

64

Sudda himoyalanish huquqini tushuntiring?

65

Fikrlash, soʻz va eʼtiqod erkinligi huquqi deganda nimani tushunasiz?

66

Bilim olish huquqingizni yoritib bering.

67

Huquq deganda nima tushuniladi?

68

Emansipatsiya tushunchasiga ta’rif bering.

69

Vakillik tushunchasiga ta’rif bering.

70

Sudga murojaat qilish shakllarini tushuntiring.

71

Prokuratura organlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

72

Oʻzbekiston Respublikasida sud tizimi haqida nimalarni bilasiz?

73

Oʻzbekston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi haqida nimalarni bilasiz?

74

Davlat tuzilishi shakli nima?

75

Qonuniylik deganda nimani tushunasiz?

76

Huquq normasining asosiy belgilari nimalardan iborat?

77

Demokratiya tushunchasi va shakllarini izohlang.

78

Nizolarni tinch yoʻl bilan hal etish. Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik deganda nimani tushunasiz?

79

Fuqarolarning asosiy burchlari nimalardan iborat?

80

Yagona fuqarolik deganda nimani tushunasiz?

81

Oilaning jamiyat va davlat tomonidan muhofaza qilinishini huquqiy asoslang.

82

Jamiyat hayotida ommaviy axborot vositalarining oʻrni qanday?

83

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatalarini sanang.

84

Oʻzini oʻzi boshqaruv tushunchasini yoriting.

85

Fuqarolik-huquqiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz?

86

Jinoyatning qanday belgilarini mavjud?

87

Umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosining mohiyati nimadan iborat?

88

Jinoiy jazoning qanday turlari mavjud?

89

Oʻzbekiston Respublikasi fuqaroligini olish asoslarini tushuntirib bering.

90

Tamom boʻlmagan jinoyatning qanday turlari bor?

91

Jinoiy jazoning maqsadi nimalardan iborat?

92

Davlat boshqaruv shakliga koʻra monarxiya va respublikaga boʻlinadi. Ularning farqli va oʻxshash jihatlarini muhokama qiling.

93

Davlat tuzilishi shakli sifatida konfederatsiyani tavsiflang va uning belgilarini koʻrsating.

94

Huquq layoqati va  muomala layoqati tushunchalarini  izohlab bering.

95

Dam olish vaqti tushunchasini tushuntirib bering.

96

Qonunchilik jarayoni qanday bosqichlardan iborat ?

97

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti nomzodiga qoʻyiladigan talablar nimalardan iborat?

98

Jinoyat uchun javobgarlik deganda nimani tushunasiz va uning asoslari qanday?

99

Mehnat shartnomasi nima?

100 

Jamoatchilik nazoratini tushunchasini tahlil qiling.

 

 

Определение правосознания и правовой культуры соискателя

Т/ р

Вопросы

1

В чем сущность Конституции и каковы ее основные черты?

2

Что вы понимаете под народным правительством? Объясните подробно содержание и сущность народной власти .

3

Что такое референдум? Разъясните правовую основу проведения референдума в нашей стране.

4

Что подразумевается под принципом разделения властей? Объясните содержание и сущность этого принципа.

5

Что свидетельствует о том, что Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений?

6

Что вы понимаете под общественным контролем? Каковы способы усиления общественного контроля в нашей стране.

7

Что означает верховенство конституции и законов? Акцентируйтесь на вопросах обеспечения верховенства Конституции и законов в Республике Узбекистан .

8

Что такое права и обязанности человека и гражданина? Укажите международные документы по правам человека.

9

Подробно рассмотреть понятие административно -территориального устройства и его принципов.

10

Объясните на примерах соотношение понятий правовой культуры и правосознания.

11

Различия центральных государственных органов и местных.

12

Обсудите признаки государства.

13

Опишите признаки понятия правовой нормы.

14

Расскажите о понятии и видах нормативных правовых актов.

15

Расскажите о правовом прецеденте как форме права.

16

Перечислите формы права и обсудите их подробно.

17

Расскажите о правовых формах.

18

Подробно опишите способы толкования права и его виды.

19

Назовите основные признаки правонарушения.

20

Каков принцип разделения властей ?

21

Расскажите об избирательной системе.

22

Объясните, что такое государство, его основные признаки.

23

Расскажите о понятии правосознания. Объясните его важность на практических примерах.

24

Объясните понятие и средства правового воспитания. Объясните его место в обществе.

25

Кто является сторонами договора купли-продажи? Объясните их права и обязанности.

26

Дайте оценку определению юридическое лицо ?

27

Перечислите обстоятельства, исключающие преступность деяния.

28

Что является объектом преступления?

29

Что такое преступление?

30

Какова цель уголовного наказания?

31

Какие дополнительные наказания предусмотрены в уголовно-исполнительной системе?

32

Объясните что такое наказание.

33

Что такое парламентский контроль?

34

Что такое выборы?

35

Когда состоятся выборы Президента Республики Узбекистан?

36

Каковы принципы проведения выборов в Республике Узбекистан?

37

Что означает тайное голосование?

38

Что такое политическая партия?

39

Что такое нормативно-правовой документ ?

40

Объясните понятие «презумпция невиновности» на практических примерах.

41

Какова роль судебной власти в системе государственных органов Узбекистана?

42

Перечислите субъекты, имеющие право законодательной инициативы.

43

Что вы понимаете под коррупцией?

44

Перечислите виды образования в Республике Узбекистан.

45

Объясните понятия правового нигилизма и правового идеализма, подробно рассмотрите их и укажите на их различия.

46

Сколько политических партий в настоящее время действует в Республике Узбекистан?

47

Кто будет действовать от имени народа Узбекистана?

48

Кто избирает Президента Республики Узбекистан?

49

Дайте характеристику формам и видам обращений .

50

Что вы понимаете под сумасшествием ?

51

Разъяснить порядок формирования Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан на основе Конституции и законодательства.

52

Объясните понятие административного органа ?

53

Проанализируйте принципы Конституции.

54

Что вы понимаете под правом на свободный выбор места жительства ?

55

Раскройте смысл понятия « свобода совести »?

56

Опишите свое понимание поведенческих способностей

57

Расскажите о политических правах граждан.

58

Расскажите о судебной системе Республики Узбекистан.

59

Объясните структуру Конституции Республики Узбекистан .

60

Объясните конституционные основы отношений между государством и народом.

61

Объясните принцип разделения властей .

62

Что вы понимаете под суверенитетом государства?

63

Дайте понятие правового статуса человека.

64

Объясните право на защиту в суде?

65

Что вы понимаете под правом на свободу мысли, слова и религии?

66

Объясните свое право на образование.

67

Что такое закон?

68

Охарактеризуйте понятие эмансипации.

69

Дайте определение понятию репрезентации.

70

Расскажите о формах судебного разбирательства.

71

Каковы основные задачи прокуратуры?

72

Что вы знаете о судебной системе Республики Узбекистан?

73

Что вы знаете о Кабинете Министров Республики Узбекистан?

74

Что такое форма правления?

75

Что вы понимаете под легитимностью?

76

Каковы основные черты правового государства?

77

Объясните понятие и формы демократии.

78

Разрешение споров мирным путем. Что вы понимаете под невмешательством во внутренние дела других государств ?

79

Каковы основные обязанности граждан?

80

Что вы понимаете под единым гражданством?

81

Юридически обосновать защиту семьи обществом и государством.

82

Какова роль СМИ в обществе?

83

полномочия Президента Республики Узбекистан .

84

Объясните понятие самоуправления.

85

Что вы понимаете под гражданско-правовыми отношениями?

86

Каковы признаки преступления?

87

В чем суть пожизненного заключения?

88

Какие виды уголовных наказаний существуют?

89

Разъяснить основания для получения гражданства Республики Узбекистан.

90

Какие виды преступлений являются незаконченными?

91

Какова цель уголовного наказания?

92

Государство делится на монархию и республику по форме правления. Обсудите их различия и сходства.

93

Охарактеризуйте конфедерацию как форму правления и укажите ее признаки.

94

Дайте понятие дееспособности и недееспособности.

95

Объясните понятие времени отдыха.

96

Каковы этапы законотворческого процесса?

97

Какие требования предъявляются к кандидату в Президенты Республики Узбекистан?

98

Что вы понимаете под уголовной ответственностью и каковы ее основания?

99

Что такое трудовой договор?

100.

Проанализируйте общественный контроль.

 


 

Talabgorning maʼnaviy-axloqiy fazilatlarini aniqlash

T/r

Savollar

1

Prezidentimizning yoshlar maʼnaviyatini yuksaltirish va ularning boʻsh vaqtini mazmunli tashkil yetish boʻyicha 5 ta muhim tashabbuslarini mazmun-mohiyatini izohlang. Mazkur istohotlardan qanday natijalar koʻzlangan?

2

Mamlakatimiz xavfsizligiga, jamiyat barqarorligiga putur yetkazuvchi  qanday mafkuraviy tahdidlar mavjud, deb hisoblaysiz?

3

Millatlararo munosabatlarni yanada mustahkamlashda Oʻzbekistonda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bunday islohotlar nima uchun zarur deb oʻylaysiz?

4

Oʻzbekiston Respublikasi qaysi mintaqaviy va xalqaro tashkilotlarning aʼzosi hisoblanadi?

5

Oʻzbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha soʻngi islohotlar nimalarda aks etadi? Adliya vazirligi tizimida bu borada qanday mexanizmlar yaratilgan?

6

“Ommaviy madaniyat” tushunchasini izohlang.

7

Tarbiyaning milliy va xorijiy tajribalaridagi mushtaraklik va oʻziga xoslik nimalardan iborat?

8

Markaziy Osiyo mintaqasidagi hozirgi mafkuraviy jarayonni baholab bering?

9

Hozirgi davrda informatsion xurujlarning qaysi shakl va turlari keng tarqalgan?

10

Soʻnggi yillarda Oʻzbekistonda davlat boshqaruvi tizimida katta oʻzgarishlar sodir boʻldi. Mazkur islohotlar uchun qanday tamoyillar asos qilib olindi?

11

Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yoʻnalishlarini shaxsiy tajribangizdan kelib chiqqan holda asoslang.

12

Jamoa ishi muvaffaqiyatining asosiy omillari nimalardan iborat?

13

Huquqiy munosabatlarda, huquqshunosning kundalik faoliyatida etiket qanday namoyon boʻlishi lozim?

14

Obroʻ va eʼtibor (reputatsiya) nima?

15

Har  bir  inson  kasb  tanlashda  oʻzining  hayot  tajribasi,  qiziqishlari  va intilishlariga, ushbu kasbga boʻlgan munosabatiga asoslanadi. Masalan, kimdir ota-onasi shifokor boʻlgani uchun bu kasbga hurmati baland boʻlib, uni tanlaydi.  Sizning yurist  mutaxassisligini  egallashga  qaror  qilishingizga  qanday  omillar  taʼsir koʻrsatdi?

16

Ishga qabul qilishda “soft skills” (yumshoq koʻnikmalar)ga eʼtibor qaratishning qanday afzalliklari bor, deb oʻylaysiz?

17

Xalqimiz  har  qanday  qiyinchiliklarga  chidashi  mumkin,  biroq  adolatsizlikka chiday  olmaydi.  Binobarin,  adolat  qaror  topgan  jamiyatda  rivojlanish  ham yuqori darajada boʻladi.   Jamiyatda  adolatsizlik  holatlariga  qarshi  kurashda  yuristning  oʻrni  va  roli qanday? Fikringizni misollar bilan asoslang.

18

Maqsad nima va uning inson hayotidagi ahamiyati qanday?

19

Jamiyatda  qonuniylik  va  adolat  hukm  surishi  uchun  juda  koʻp  omillar  amal qilishi kerak. Shunday omillardan biri aholining oʻz huquq va majburiyatlarini yaxshi bilishi, ularni amalga oshira olishidir. Aholining  huquqiy  ongini  koʻtarishda  yuristlarning  oʻrni  va  roli  nimalarda namoyon boʻladi?

20

Kundalik rejalashtirilgan vazifalarni ado etishda 100 foiz qoidasini amaliy misollar yordamida tushuntiring.

21

Yuridik  kasbni  egallashni  maqsad  qilib  olgan  har  bir  kishi,  albatta,  huquq sohasiga  qiziqib,  u  haqida  muayyan  tasavvurlarga  ega  boʻladi,  chunki  yurist kasbi jamiyatning huquqiy tizimi bilan chambarchas bogʻliq.  

22

Shaxsiy kunlik rejangizni tuzayotganingizda asosiy va ikkilamchi vazifalarni ado etishda “vazifalarni boʻlish” qoidasini amaliy misollar yordamida yoritib bering.

23

Oldingizga qoʻygan eng asosiy maqsad va unga erishish yoʻlida amalga oshirilishi zarur boʻlgan kichik maqsadlaringizni bayon qiling.

24

Maʼlumki, kasb etikasida inson xatti-harakatining ikki qutbi – axloqiylik bilan axloqsizlik holatlari tahlil etiladi.   Siznincha, yurist etikasida bu ikki qutb qanday oʻrin tutadi?

25

Yurist uchun zaruriy boʻlgan kasbiy koʻnikmalar ichida yozma nutq oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, yurist faoliyati bevosita hujjatlar bilan bogʻliq holda kechadi?   Yozma nutqning kasbiy faoliyatda tutgan oʻrnini asoslab bering.

26

Yurist uchun zaruriy boʻlgan kasbiy koʻnikmalar ichida yozma nutq oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, yurist faoliyati bevosita hujjatlar bilan bogʻliq holda kechadi.   Yozma nutq koʻnikmalarini rivojlantirishning kasbiy faoliyatda qanday oʻrin tutishini asoslab bering.

27

Maʼlumki, yuristlar  faoliyati  bevosita  jismoniy  va yuridik shaxslar oʻrtasidagi nizolarni hal etish bilan bogʻliq.   Fikringizcha, yuristlar bunday masalalarni hal etishda qanday tamoyillarga tayanadilar?

28

Qadimgi Rimda amaliyotchi yurist, albatta, notiq boʻlishi talab etilgan. Agarda, birorta  yuristning  nutqi  aholida  avvalgiday  qiziqish uyg‘otmasa, bu holda bu yuristning ishi orqaga keta boshlagan, chunki unga kam kishi yoki umuman hech kim himoya soʻrab murojaat qilmagan.   Yurist faoliyatida ogʻzaki nutqning tutgan oʻrnini tushuntirib bering.

29

Jamiyatda ayrim insonlar yoshligidan maʼlum bir kasbga qiziqib, shu kasb egasi boʻlishi uchun doim harakat qiladi. Ayrim toifadagi insonlarning kasb tanlashida esa ularda shakllangan xarakter katta rol oʻynaydi.   Fikringizcha,  yurist  kasbini  egallash  uchun  shaxsda  qanday  xarakter  yoki sifatlar shakllangan boʻlishi kerak?

30

Jamyatda  ayrim  toifadagi  shaxslar  korrupsiya  boshqa  sohalarga  qaraganda huquqni  muhofaza  qiluvchi  organ  xodimlari  orasida  keng  tarqalgan,  degan fikrda.   Bo‘lajak  huquqshunos  sifatida  siz  bunga  qanday  qaraysiz  va  uni  oʻzgartirish uchun nima qilgan boʻlardingiz?

31

Sizni oʻrab turgan muhitda oʻz ishlaringizni rejalashtirib yurishingizga qaramay ayrim omillar tufayli vaqtingiz rejadan tashqari ishlarga sarflanadi. Oʻz shaxsiy misolingizda shunday holatlarni aniqlab, ularni bartaraf etish boʻyicha qanday takliflarni aytgan boʻlardingiz?

32

Prezentatsiyaga tayyorlanishni nimadan boshlash kerak? Prezentatsiyani muvaffaqmyatli tashkil etish nimalarga bogʻliq deb oʻylaysiz?

33

Jamoa muvaffaqiyatga erishishi uchun jamoa yetakchisi – liderning ahamiyati katta. Jamoani muvaffaqiyatli boshqarishda liderning vazifalari, xatti-harakati va yetakchilik sifatlarini tahlil qiling.

34

Ishlarni rejalashtirish samaradorlikni oshirishga qanchalik yordam beradi? Ishlarni qanday tartibda rejalashtirgan foydaliroq? Xotiradami yoki qogʻozga tushirilganimi?

35

Gen yaʼni tugʻma qobiliyatlar tabiatda eng kuchli iqtidor sohiblarini yaratadiyu Siz ushbu fikrga qanchalik qoʻshilasiz? Masalan, rahbarlik yoki liderlik qobiliyatlari tugʻma boʻlishi mumkinimi?

36

Siz oldingizga qoʻygan maqsadingizga erishishda namuna boʻlishi mumkin boʻlgan zamonamizning eng muvaffaqiyatli kishilari faoliyatidan misollar keltiring.

37

Rezyume nima va ishga kirishda rezyumening ahamiyati qanchalik muhim? Nima deb oʻylaysiz rezyumeda ishga kirishga talabgorlar yolgʻon ishlatishlari mumkinmi, yaʼni agar nomzodlar oʻzlarida boʻlmagan qaysidir koʻnikma yoki malakani bor deb koʻrsatishsa keyinchalik bu  qanday muammolarga sabab boʻlishi iumkin?

38

Huquqshunoslik sohasini tanlaganlardan yuksak maʼnaviy fazilatlarni egallash talab etiladi.  Sizningcha, ana shu yuksak fazilatlar deganda nimalar tushuniladi?

39

“Soʻzamollik” va “notiqlik”ning oʻxshash va farqli jihatlarini izohlab bering. Ushbu koʻnikmalarni qanday rivojlantirish mumkin?

40

Ijtimoiy tarmoqlarning hayotingizdagi oʻrni qanday? Siz ulardan qanday maqsadlarda foydalanasiz?

41

Fuqarolarda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun nimalar qilish lozim deb hisoblaysiz?

42

Huquqshunosning muomala madaniyati va uning etiket jihatdan barkamol boʻlishi lozimligi yuzasidan fikrlaringizni yoritib bering.

43

Korrupsiya va uning jamiyat rivojiga boʻlgan salbiy jihatlari haqida oʻz fikr va mulohazalaringizni bayon qiling. Korrupsiyaga toqatsizlik deganda nimani tushunasiz?

44

Siz motivatsiyani qanday  tushunasiz va uni kimlardan yoki nimalardan olasiz?

45

Tanqidiy fikrlashning kundalik hayotimizdagi ahamiyatini tushuntirib bering.

46

Fuqarolik jamiyatini rivojlanishida salohiyatli va malakali huquqshunosning roli haqida fikr yuriting.

47

Gender tenglik deganda nima tushunasiz. Yangi Oʻzbekistonda gender tengligini taʼminlash borasida qanday amaliy islohotlar amalga oshirilmoqda?

48

Prokrastinatsiya yaʼni biror ishni bajarishni dangasalik natijasida yoki sababsiz kechiktirish bilan bogʻliq muammolarga  duch kelganmisiz? Punktuallik, yaʼni har bir ishni oʻ vaqtida bajarish qoʻnikmasini qay darada oʻzlashtirgansiz?

49

Davlat xizmatlari agentligining asosiy vazifalari va “Fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi” tamoyilining asosiy mazmuni yoritib bering.

50

Yoshlarning maʼnaviy kamol topishiga salbiy taʼsir etuvchi omillar yuzasidan fikr va mulohazalaringizni bildiring. Kitobxonlikni targʻib qilish  orqali bu muammlarga yechim berish mumkinmi?

51

Bugungi kunda inson vaqtini oʻgʻirlaydigan qanday vositalar yaʼni xronofaglarni bilasiz va ulardan qay tarzda oqilona foydalanish mumkin deb oʻylaysiz?

52

Sizningcha, qanday omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga toʻsqinlik qiladi?

53

Huquqshunosning professional faoliyatida shaxsiy fazilatlarning roli va ahamiyati qanday?

54

Shaxsiy rivojlanish rejasini tuzishda shaxs oʻzini oʻzi real baholashi qanchalar muhim? Fikringizni hayotiy misollar bilan asoslang. 

55

Huquqshunos oʻz oldiga qoʻyishi mumkin boʻlgan biror yirik maqsad misolida unga erishish uchun kichik va oʻrta muddatlarda amalga oshiriladigan ishlarni aytib bera olasizmi? 

56

Shaxsiy rivojlanish rejasini tuzishda shaxs oʻzini oʻzi real baholashi qanchalar muhim? Fikringizni hayotiy misollar bilan asoslang. 

57

Huquqshunos faoliyatida shaxsiy rivojlanishning aniq rejasiga ega boʻlish unga qanday imkoniyatlar yaratadi, deb hisoblaysiz? 

58

Huquqshunos nutqining taʼsirchanligi qanday omillarga bogʻliq? 

59

Tinglovchilar diqqatini jalb etishning qanday samarali usullari bor? 

60

Sizningcha, huquqshunos nutqi boshqa kasb egalari nutqidan qaysi muhim sifatlari bilan ajralib turishi lozim? 

61

Aristotel: “Kishining goʻzalligi libosida emas, balki tilida” degan ekan.

Savol: Buyuk faylasufning bu fikrini qanday izohlash – sharhlash mumkin? 

62

Omma oldiga chiqib nutq soʻzlash huquqshunoslardan juda koʻp sifatlarni, fazilatlarni talab qiladi.

Savol: Ularning ayrimlarini kengroq izohlab bera olasizmi? 

63

Davlat ayblovchisi – prokurorning suddagi nutqi qanday meʼyorlar asosida tuzilishi kerak? 

64

Advokat nutqini samarali, sud qaroriga oʻz taʼsirini oʻtkaza oladigan darajada boʻlishini taʼminlaydigan qanday muhim omillarni keltira olasiz?

65

Mantiqiy fikrlash tushunchasiga taʼrif bering.

66

Mantiqiy fikrlashni shakllantiruvchi omillarga nimalar kiradi?

67

Mantiqiy fikrlashning asosiy talablarini tushuntiring.

68

Huquqshunos faoliyatida tafakkur qonunlarining ahamiyati nimalar bilan izohlanadi?

69

Yurist mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirib borishi bilan qanday koʻnikmalarga ega boʻladi?

70

 Nima uchun yuristlar oʻzida tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirishi kerak?

71

 Nima uchun toʻgʻri qaror qabul qilish koʻnikmalarini rivojlantirish kerak?

72

Siz qarorlarni qanday qabul qilasiz? Oʻzingizning tajribangizdan kelib chiqib misollar keltiring.

73

Jamoada ishini tashkil etishda liderning rolini tushuntiring.

74

Rahbar va lider tushunchalari oʻrtasidagi mushtarak va farqli jihatlar bormi?

75

Jamoa ishining afzalliklari. Jamoa ishi muvaffaqiyatining asosiy omillarini sanang.

76

Huquqshunoslar jamoasi ishini toʻgʻri tashkil etishlari uchun nimalarga eʼtibor qaratishlari lozim?

77

Axloq va huquq oʻrtasida qanday farqlar bor?

78

Yurist kasb etikasining  eng  muhim  xususiyatlarini yoritib bering.

79

Axloqiy sifatlarning shaxs takomili, uning hayot yoʻlidagi ijobiy taʼsiri nimalarda namoyon boʻlishi xususida hayotiy misollar yordamida mulohaza yuriting.

80

Mutaxassisning mehnat faoliyati, kasbiy yutuqlarida unga qanday axloqiy sifatlar yordam beradi?

81

Jamoa aʼzolarida mehnatga masʼuliyatli munosabatning shakllanganligini koʻrsatuvchi belgilarni sanab bering.

82

Manfaatlar toʻqnashuvi deganda nimani tushunasiz?

83

Oʻqishni bitirganingizdan keyin qayerga ishga joylashishni hozirdan oʻylab qoʻyganmisiz?

84

Boradigan ishxonangiz rahbariyati sizda koʻproq qanday bilim va koʻnikmalar boʻlishini istashar ekan? Bu haqda oʻylaganmisiz?

85

Odamni shunchaki eshitish bilan astoydil tinglash oʻrtasida qanday farq bor? Qay biri foydaliroq ekanini misollar bilan izohlang.

86

Siz oʻzingizni jamoada ishlay oladigan odam deb hisoblaysizmi? Javobingizni hayotiy misollar bilan asoslang.

87

Nima uchun ish beruvchilar sizning nizoni hal qila olish koʻnikmangiz bor-yoʻqligiga katta eʼtibor qaratishadi, deb oʻylaysiz?

88

Oldinga qoʻyilgan maqsadga toʻla erishish uchun shaxsdan nimalar talab qilinadi?

89

Kuchli tazyiq yoxud bosim ostida qaror qabul qilishingizga toʻgʻri kelganida, vaziyatdan qanday chiqqan edingiz?

90

Muzokaralar olib borish koʻnikmasini qanday shakllantirish mumkin?

91

Kommunikativ koʻnikmalarni rivojlantirishning asosiy usullari nimalar boʻlishi mumkin?

92

Odil sudlov qaysi axloqiy va huquqiy asoslarga tayanishi lozim?

93

 Sud jarayonining axloqiy xususiyatini taʼminlashda sudyaning roli nimalardan iborat boʻladi?

94

Sud muzokarasi ishtirokchilariga boʻlgan umumiy axloqiy talablar haqida gapirib bering.

95

 Manfaatlar toʻqnashuvi deganda nimani tushunasiz?

96

Sizningcha, huquqshunos imijining zamonaviyligi nimalarda namoyon boʻladi?

97

Zamonaviy yurist imijini shakllantirish bilan oʻz-oʻzini rivojlantirish oʻrtasida qanday aloqa mavjud, deb oʻylaysiz?

98

Huquqiy munosabatlarda, huquqshunosning kundalik faoliyatida etiket qanday namoyon boʻlishi lozim?

99

Ijobiy imij yaratish orqali qanday masalalar hal qilinadi?

100

Muayyan imijni shakllantirishning asosiy maqsadi nima? 

Выявление духовно-нравственных качеств соискателя

Т/ р

Вопросы

1

Объясните суть пяти  важных инициатив Президента по поднятию морального духа молодежи и содержательной организации ее досуга. Какие последствия предусмотрены данными реформами?

2

Какие идеологические угрозы, по вашему мнению, существуют, подрывающие безопасность нашей страны и стабильность общества?

3

Что делается в Узбекистане для дальнейшего укрепления межэтнических отношений? Как вы думаете, зачем нужны такие реформы?

4

Членом каких региональных и международных организаций является Республика Узбекистан?

5

Каковы последние антикоррупционные реформы в Республике Узбекистан? Какие механизмы созданы в Министерстве юстиции в связи с этим?

6

Объясните понятие «массовая культура».

7

В чем сходство и различие отечественной и международной воспитательной практики?

8

Оцените текущий идеологический процесс в центральноазиатском регионе?

9

Какие формы и виды информационных атак распространены сегодня?

10

В последние годы в Узбекистане произошли значительные изменения в системе государственного управления. Каковы принципы этих реформ?

11

Обоснуйте основные направления государственной молодежной политики на основе личного опыта.

12

Каковы ключевые факторы успеха командной работы?

13

Как этикет должен отражаться в правоотношениях, в повседневной работе юриста?

14

Что такое репутация?

15

Каждый выбирает профессию исходя из своего жизненного опыта, интересов и стремлений, своего отношения к профессии. Например, кто-то выбирает эту профессию, потому что его родители врачи. Какие факторы повлияли на ваше решение стать юристом?

16

Как вы думаете, в чем преимущества сосредоточения внимания на «гибких навыках» при найме?

17

Наш народ выносит любые невзгоды, но не может терпеть несправедливости. Следовательно, в обществе, где вершится справедливость, развитие будет на высоком уровне. Какова роль юриста в борьбе с несправедливостью в обществе? Обоснуйте свое мнение примерами.

18

Что такое цель и каково ее значение в жизни человека?

19

Существует множество факторов, влияющих на верховенство закона и справедливости в обществе. Одним из факторов является то, что население хорошо осознает свои права и обязанности и способно их выполнять. Какова роль юристов в повышении правосознания населения?

20

Объясните правило 100 процентов при выполнении ежедневных запланированных задач на практических примерах.

21

Тот, кто собирается заниматься юриспруденцией, безусловно, будет интересоваться областью права и иметь о ней четкое представление, поскольку юрист тесно связан с правовой системой общества.

22

Осветите личными практическими примерами использование правила «разделения заданий» при составлении личного плана на день и при выполнении основных и второстепенных задач.

23

Опишите главную цель, которую вы перед собой поставили, и небольшие цели, которые вам необходимо выполнить для ее достижения.

24

Общеизвестно, что профессиональная этика анализирует два полюса человеческого поведения - нравственность и безнравственность. Какова, на ваш взгляд, роль этих двух полюсов в юридической этике?

25

Письменная речь является одним из важнейших профессиональных навыков, необходимых юристу. Следовательно, деятельность юриста напрямую связана с документами? Обоснуйте роль письменной речи в профессиональной деятельности.

26

Письменная речь является одним из важнейших профессиональных навыков, необходимых юристу. Поэтому деятельность юриста напрямую связана с документами. Объясните роль навыков письменной и устной речи в профессиональной деятельности.

27

Известно, что деятельность юриста напрямую связана с разрешением споров между физическими и юридическими лицами. Как вы думаете, на какие принципы опираются юристы при решении таких вопросов?

28

В Древнем Риме практикующий юрист должен был быть оратором. Если выступление юриста не вызывало как прежде общественного интереса, то дела юриста становились тяжелее, потому что к нему за защитой мало кто или совсем никто не обращался. Объясните роль устной речи в юридической практике.

29

Некоторые люди в обществе интересуются профессией с раннего возраста и всегда стремятся овладеть ею. Для некоторых категорий людей их характер играет важную роль в выборе профессии. Каким характером или качествами, по вашему мнению, должен обладать человек, чтобы стать юристом?

30

Некоторые категории людей в обществе считают, что среди сотрудников правоохранительных органов коррупция распространена больше, чем в других сферах. Как вы, как будущий юрист, относитесь к этому и что бы вы сделали, чтобы это изменить?

31

Несмотря на то, что вы планируете свою деятельность в окружающей среде, в силу некоторых факторов ваше время тратится на незапланированные действия. Что бы вы сказали на своем личном примере, чтобы выявить такие случаи и предложить пути их решения?

32

С чего начать подготовку к презентации? Как вы думаете, от чего зависит успех выступления?

33

Лидер команды является ключом к успеху команды. Проанализируйте обязанности, поведение и лидерские качества лидера в успешном управлении командой.

34

Насколько планирование работы помогает повысить эффективность? В каком порядке полезнее планировать дела? В памяти или на бумаге?

35

Гены, врожденные способности, создают сильнейшие таланты в природе, и насколько вы с этим согласны? Например, могут ли лидерские качества или лидерские качества быть врожденными?

36

Приведите примеры из работы самых успешных людей современности, которые могут быть примером в достижении ваших целей.

37

Что такое резюме и насколько важно резюме при устройстве на работу? Считаете ли вы, что соискатели могут лгать в резюме, то есть если кандидаты показывают, что у них есть навыки или квалификация, которых у них нет, то какие проблемы это может вызвать?

38

От тех, кто выбирает юриспруденцию, требуется наличие высоких моральных качеств. Как вы думаете, что означают эти высокие качества?

39

Объясните сходство и различие между риторикой и ораторством. Как можно развить эти навыки?

40

Какова роль социальных сетей в вашей жизни? Для каких целей вы их используете?

41

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для формирования экологической культуры у горожан?

42

Объясните свои взгляды на необходимость профессиональной этики и культуры у юриста.

43

Поделитесь своими мыслями и комментариями о коррупции и ее негативных аспектах для развития общества. Что вы понимаете под нетерпимостью к коррупции?

44

Как вы понимаете мотивацию и от кого или чего вы ее получаете?

45

Объясните важность критического мышления в нашей повседневной жизни.

46

Подумайте о роли потенциального и квалифицированного юриста в развитии гражданского общества.

47

Что вы понимаете под гендерным равенством? Какие практические реформы осуществляются в новом Узбекистане для обеспечения гендерного равенства?

48

Были ли у вас когда-нибудь прокрастинация из-за лени или необъяснимых задержек? Насколько вы овладели пунктуальностью, умением все делать вовремя?

49

Объясните основные задачи Агентства государственных услуг и основное содержание принципа «Двигаются документы, а не граждане».

50

Поделитесь своими мыслями и мнениями о факторах, негативно влияющих на духовное развитие молодежи. Можно ли решить эти проблемы, популяризируя чтение?

51

Какие вы знаете хронофаги, которые сегодня крадут человеческое время, и как, по вашему мнению, их можно использовать с умом?

52

Какие факторы, по вашему мнению, препятствуют развитию творческих способностей личности?

53

Какова роль и значение личностных качеств в профессиональной деятельности юриста?

54

Насколько важна самооценка человека при создании плана личного развития? Обоснуйте свое мнение примерами из жизни.

55

Можете ли вы привести пример основной цели, которую может поставить перед собой юрист, и шагов, которые можно предпринять в краткосрочной и среднесрочной перспективе для ее достижения?

56

Насколько важна самооценка человека при создании плана личного развития? Обоснуйте свое мнение примерами из жизни.

57

Какие возможности, по вашему мнению, имеют четкий план личного развития в юридической профессии?

58

Какие факторы влияют на эффективность выступления юриста?

59

Какие есть эффективные способы привлечь внимание аудитории?

60

Какими важными качествами, на ваш взгляд, должна отличаться речь юриста от речи других профессионалов?

61

Аристотель сказал: «Красота человека не в его одежде, а в его языке».

Вопрос: Как можно интерпретировать эту мысль великого философа?

62

Публичное выступление требует от юриста многих качеств.

Вопрос: Можете ли вы объяснить некоторые из них более подробно?

63

Каковы критерии выступления прокурора в суде?

64

Каковы ключевые факторы, обеспечивающие эффективность выступления юриста и его возможность повлиять на решение суда?

65

Дайте определение логическому мышлению.

66

Какие факторы формируют логическое мышление?

67

Объясните основные требования логического мышления.

68

Чем объясняется важность законов мышления в работе юриста?

69

Какие навыки приобретает юрист по мере развития навыков логического мышления?

70

Почему юристам необходимо развивать навыки критического мышления?

71

Зачем развивать навыки принятия правильных решений?

72

Как вы принимаете решения? Приведите примеры, основанные на собственном опыте.

73

Объясните роль лидера в организации совместной работы.

74

Есть ли общие черты и различия между понятиями руководитель и лидер?

75

Преимущества командной работы. Назовите ключевые факторы успеха командной работы.

76

На что следует обратить внимание команде юристов, чтобы правильно организовать свою работу?

77

В чем отличие морали от права?

78

Объясните важнейшие черты юридической этики.

79

Поразмышляйте на реальных примерах о том, как нравственные качества влияют на развитие человека и его положительное влияние на жизнь.

80

Какие этические качества помогают специалисту в его работе и профессиональных достижениях?

81

Перечислите признаки того, что у членов команды выработалось ответственное отношение к работе.

82

Что вы понимаете под конфликтом интересов?

83

Вы когда-нибудь думали, куда устроиться на работу после окончания учебы?

84

Какими знаниями и навыками ваше руководство хочет чтоб вы обладали на вашей работе? Вы думали об этом?

85

В чем разница между просто слушать и внимательно слушать? Объясните на примерах, какой из них полезнее.

86

Считаете ли вы себя человеком, умеющим работать в команде? Обоснуйте свой ответ примерами из жизни.

87

Как вы думаете, почему работодатели уделяют так много внимания вашей способности разрешать конфликты?

88

Что требуется от человека для полного достижения поставленной цели?

89

Как вы выходили из ситуации, когда приходилось принимать решение под сильным прессингом или давлением?

90

Как развить навыки ведения переговоров?

91

Каковы основные способы развития коммуникативных навыков?

92

На какой этической и правовой основе должно основываться правосудие?

93

Какова роль судьи в обеспечении этики судебного разбирательства?

94

Объясните общие этические требования к тяжущимся сторонам.

95

Что вы понимаете под конфликтом интересов?

96

Как, на ваш взгляд, отражается современность образа юриста?

97

Как вы думаете, какая связь между формированием имиджа современного юриста и саморазвитием?

98

Как этикет должен отражаться в правоотношениях, в повседневной работе юриста?

99

Какие вопросы решает создание положительного имиджа?

100

Какова основная цель формирования определенного имиджа?